Євстратенко І. Система контролю вологості тканин

Магістерська дисертація складається із вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і має 86 сторінок основного тексту, 11 рисунків, 5 таблиць, список використаних джерел з 18 найменувань на 3 сторінках.
Об’єкт дослідження – ємнісний метод контролю вологості текстильних матеріалів.
Предмет дослідження – ємнісний прилад контролю вологості текстильних матеріалів.
Метою магістерської дисертації є розробка методів і засобів вимірювань електричних параметрів текстильних матеріалів для оцінювання їх вологості.
Робота присвячена питанню контролю вологості текстильних матеріалів в процесі виробництва та розробці макету приладу для контролю вологості тканин. Запропоновано використання ємнісного методу, який можливо достатньо легко реалізувати на текстильному виробництві.

Керівник проф. Маєвський С.М.

Завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017