Протасов Анатолій Георгійович

Друк

protasovПротасов Анатолій Георгійович – завідувач кафедри приладів та систем неруйнівного контролю, кандидат технічних наук, доктор педагогічних наук, професор. На кафедрі ПСНК працює з 1988 року.
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Розвиток методів активної теплової дефектоскопії елементів конструкцій авіаційної техніки”.
У 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему „Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики”.

Має список наукових праць - більше 100 найменувань, в т.ч. 2 монографії. З метою методичного забезпечення навчального процесу розробив та видав 5 методичних вказівок.
Викладає дисципліни: „Теплові методи неруйнівного контролю" та „Проектування систем технічної і медичної діагностики"

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Using of parametric transducers in pulsed eddy current testing
Eddy current nondestructive testing (ECNDT) is one of the most common types of NDT, characterized by the simple interaction way of the testing object (TO) with the eddy current transducer (ECT), relatively low price, high efficiency, and reliability of the results. The current ECNDT development is focused on solving the tasks of improving the ECT, methods of excited eddy currents in the TO, developing new methods for processing information signals of the transducer, etc.
--// NDT  in  Context  of the Associated Membership of Ukraine  in the EU (NDT-UA 2018): Conference proceedings / Lublin, Poland: USNDT, ‒ 2018 – №2, ‒ рр. 30-33

Study of Parametric Transducer Operation in Pulsed Eddy Current Non-Destructive Testing
In this article is considered the experimental results of the using the parametric type of an eddy current transducer at two excitation modes - pulsed and harmonic. The flat samples from aluminum alloy and steel with artificial crack-like defects on them were selected as testing objects. The estimation of the amplitude, decrement and natural oscillation frequency of the eddy current transducer signal as informative parameters was performed according to the results of the analysis of experimental signals of the parametric transducer. The results of the comparative analysis of the eddy current transducer signals at harmonic and pulsed excitation are presented by estimating of changes in the signals amplitude values from the crack depth in the testing object. It is shown that the signals of parametric eddy current transducer in the form of damped harmonic oscillations obtained by pulse excitation of the transducer can be used in the eddy current non-destructive testing to estimate the depth of surface cracks. The types of the dependences of the attenuation and the natural oscillation frequency of the eddy current transducer signal from the change in the crack depth in the testing object were established using the experimental data. The analysis of the sensitivities of the informational parameters of the eddy current transducer at pulsed excitation to the crack depth in the testing objects is performed.
--// 2018 IEEE 38th International Conference on Electronics and Nanotechnology (ELNANO). Conf. proc. - Kyiv, Ukraine. – 2018. – pp.594 - 597

Analysis of the  signal parameters measurement uncertainty at pulsed eddy current non-destructive testing
The purpose of this paper has been to obtain and analyze analytical expressions of the standard uncertainty of the measurement the decrement and the oscillations frequency of the eddy current transducer signal in pulse mode excitation. Analysis of obtained expressions made possible to determinate and justify the conditions for choosing a time interval for analyzing the eddy current transducer signals in order to minimize these uncertainties. The results of the conducted experiments are given. Taking into the condition of obtaining the minimum error for evaluating the trends of the signal characteristics, the accuracy of measuring the transducer signal decrement and natural oscillation frequency increases to two times.
--// International Journal “NDT Days”, Volume 1, Issue 4, 461-468 pp., 2018. – Созополь, 2018. ISSN: 2603-4018

Analysis of the uncertainty of measurement in pulsed eddy current signal evaluation
The  probability  of  the  pulsed  eddy  current  NDT  results  depends  on  the  measurement  accuracy  of  the  signal parameters of eddy current transducers.  In particular, among such parameters are the frequency and attenuation ratio of harmonic oscillations, which arise in the pulse mode of the transducer. The process of evaluation of these parameters is accompanied by the  emergence of  a  error random component,  which is due  to the  noise  effect  of different  nature,  as  well  as  the  methodical  component,  which  is  determined  by  the  features  of  the  applied methods  of  digital  signal  processing  and  modes  of  obtaining  experimental  data.  The  standard  uncertainty  of measuring  the  frequency  and  attenuation  ratio  of  the  transducer  signals  obtained  from  signal's  amplitude  and phase  characteristics  is  analyzed  in  the  article.  The  characteristics  are  determined  by  the  discrete  Hilbert transform  of  the  transducer  signals.  The  performed  analysis  and  the  obtained  formulas  can  be  used  for engineering   calculations   of   numerical   values   of   measurement   uncertainties of   attenuation   and   internal oscillations  frequency  and  recommendation  justification  for  choosing  the time  length  of  observation  intervals
and signal analysis. The efficiency of the obtained results is confirmed by an example of the signal processing of the  multi-differential  eddy  current  transducer  in  the  pulsed  excitation  mode  for  the  crack  detection  tasks.  The method  of  determination  and  analysis  of  transducer  signals  information  parameters  is  given.  The  experimental results of the influence estimation of the electrical conductivity value of the sample material and the cracks depth on the informative parameters of the signal are given. The general character of the dependence of the attenuation and the  frequency of the  transducer signal oscillations  from the  crack depth in the  testing object is established. The sensitivity of the transducer signal informative parameters to the change in the crack depth is determined.
--// The e-Journal of Nondestructive Testing. – 2018. – № 8, Vol. 23.

Using Wireless Data Transmission In Eddy Current Nondestructive Testing
--// Сб. материалов 10-й международной научно-технической конференции «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ – 2017». – Минск, Республика Беларусь, 2017. – C. 74-76

Використання перетворення гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення інформативності акустичного імпедансного методу неруйнівного контролю, який є одним із найбільш розповсюджених методів, що використовуються в авіації при контролі панелей зі стільниковим заповнювачем і багатошарових конструкцій, виконаних із композиційних матеріалів. Мета дослідження. Отримання додаткових інформативних ознак для імпульсного імпедансного методу контролю, які б підвищили достовірність контролю стану композиційних матеріалів. Методика реалізації. Для досягнення поставленої мети було експериментально отримано на тестовому зразку сигнали перетворювача від дефектної та бездефектної областей. Використання перетворення Гілберта дало змогу визначити фазові характеристики цих сигналів і провести їх демодуляцію з метою виділення низькочастотної обвідної для аналізу її форми. Результати дослідження. Отримано інформативні параметри, такі як миттєва частота сигналу, інтеграл фазової характеристики на вибраному інтервалі та інтеграл різниці фазових характеристик сигналів. Для порівняння якості виявлення дефекту з використанням вибраних параметрів було проведено оцінку достовірності результату контролю для фрагмента виробу з композиційного матеріалу. Висновки. Запропоновані інформативні параметри, які характеризують ступінь відмінності фазових характеристик, дають можливість підвищити загальну достовірність контролю композиційних матеріалів імпульсним імпедансним методом.Ключові слова: імпедансний метод контролю; перетворення Гілберта.
--// Наукові вісті НТУУ "КПІ", №1, Київ ,2016, с.117-123

Применение дискретного ортогонального метода измерения фазы для определения характеристик материалов ультразвуковым методом
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення точності визначення фізико-механічних характеристик порошкових матеріалів на стадії їх виготовлення при використанні ультразвукового методу контролю. Мета дослідження. Реалізація фазового методу вимірювання часового інтервалу в системі ультразвукового контролю порошкових матеріалів з метою підвищення точності визначення їх фізико-механічних характеристик. Методика реалізації. Для досягнення мети дослідження було запропоновано використати дискретний ортогональний метод визначення фазового зсуву між сигналами. Проводились комп’ютерне моделювання у системі Matlab для визначення різниці фазового зсуву сигналів і оцінка похибки його вимірювання. Результати дослідження. Визначено оптимальні параметри основного елемента системи вимірювання фазового зсуву – аналого-цифрового перетворювача, який є головним джерелом похибки й істотно впливає на точність вимірювання. Висновки. Експериментальні дослідження на матеріалах з відомими характеристиками показали ефективність застосу-
вання дискретного ортогонального методу, який дав можливість визначити швидкість поширення ультразвуку в твердому сере-
довищі з похибкою менше 1 %. Ключові слова: фазовий зсув; дискретний ортогональний метод.
--// Наукові вісті НТУУ "КПІ", №2, Київ ,2016, с.87-93

Многоканальный стенд для контроля температуры
В статье рассмотрена схема построения многоканального стенда для контроля температуры. В состав стенда вошли цифровые термометры, которые образуют однопроводную сеть, построенную по технологии 1-Wire. Преимуществами цифровых термометров с точки зрения организации магистрали, по сравнению с другими температурными сенсорами являются высокие метрологические характеристики и хорошая помехоустойчивость, что дает им предпочтение при построении многоточечных систем температурного контроля. Проведенные исследования на экспериментальном стенде позволили продемонстрировать эффективность использования технологии 1-Wire при построении сети цифровых преобразователей, которая может обеспечить относительные измерения, контроль параметров в различных точках закрытого объема, а так же обеспечить многоточечный температурный мониторинг в режиме реального времени. Однопроводные сети 1-Wire, организованные на базе цифровых преобразователей температуры могут найти применение в построении систем автоматизации контроля и управления технологическими процессами, где температура является ключевым параметром.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2015. - Вип. 49. - С. 61–68.

The Professional Training Features for Non-Destructive Testing Graduate Students
The Non-Destructive Testing (NDT) specialists provide a quality exam for various kinds of products, conduct inspection of potential accident industrial objects, and provide their safe exploitation. Such branches of industry as aviation, ground transportation, nuclear power stations, and civil engineering can’t even exist without NDT specialists. All people need high quality products, to be protected from terrorism and technogeneous catastrophes. Thus, NDT specialists are desired in any society. Today Ukraine has a lot of objects and constructions which were built many years ago. Such objects as hydroelectric plants, dams, bridges, inflammable stores, and many others need to be inspected for evaluation of their safety. So, the problem of NDT specialist preparation is very important for Ukraine which had Chernobyl catastrophe in the past.

Активная тепловая интроскопия
Рассмотрена современная аппаратура активной тепловой интроскопии, которая используется при неразрушающем контроле промышленной продукции. Предложены новые методы и алгоритмы определения параметров дефектов широкого круга материалов и изделий, которые можно применять в автоматических системах теплового контроля.
--/ В.М. Синеглазов, А.Г. Протасов, А.А. Кеткович // К: Техника, 1993,168 с.