Kовтун Г. Мобільний ультразвуковий дефектоскоп

В даній роботі розглянуто мобільний ультразвуковий дефектоскоп, що має легку адаптованість до нових об'єктів контролю та різних класів задач. Дана робота складається з восьми розділів та містить 86 рисунків, 7 таблиць, 1 схему, 1 друковану плату та 5 графічних матеріалів. В розділі «Актуальність теми» та «Вступ» наведено становлення сучасної дефектоскопії, її проблеми та цілі.
В «Огляді аналогічних рішень» розглянуто сучасні товщиноміри та дефектоскопи, які дозволяють проводити ультразвуковий контроль об’єктів з обмеженим доступом. В розділі «Опис розроблюваного дефектоскопу» розглянуто основне обладнання дефектоскопу, його технічні характеристики, будову системи обробки та візуалізації інформації. Також проведено порівняльний аналіз відносних похибок.
В розділах «Розробка електричної схеми» наведені основні вузли та мікросхеми, що використовувалися для побудові макетного зразка. В розділі «Опис експериментального зразка» наводиться опис розробленого дефектоскопа, сфера його застосування, принцип його роботи, специфікації, особливості та умови експлуатації. В розділі «Середовище розробки Keil uVision» наводиться опис середовища для розробки програмного продукту для мікропроцесорів, також наведені приклади оформлення коду програми. В розділі «Експериментальна частина» наведено хід тестування розробленого дефектоскопу. Проаналізовані отримані результати.
Таким чином, в ході виконання дипломної роботи проведено аналіз побудованого мобільного ультразвукового дефектоскопу, розроблено схему електричну принципову та друковану плату, на базі якої створено дефектоскоп. Розроблена система відповідає усім поставленим вимогам.

Керівник  доц. Петрик В.Ф.

Завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017