Магістерська дисертація містить 112 листа, 25 рисунків, 23 таблиць, 18 джерел за переліком посилань.

Ключові слова: вихрострумовий контроль, елементи конструкції, літальний апарат, годограф, розміри дефекту, автоматизація, деградація матеріалу, тріщини.

У дисертації приведений аналіз елементів конструкцій, як об’єкта НК контролю. Підтверджена доцільність використання вихрострумового неруйнівного контролю для виявлення дефектів типу поверхневих та підповерхневих утомних тріщин та оцінки їх параметрів.

Дана магістерська дисертація складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи склав 97 сторінок, містить 24 ілюстрації та 24 таблиці. Опрацьовано 19 джерел літератури.

Як результат роботи над магістерською дисертацію було запропоновано використання амплітудно-фазового методу двопараметрового вихрострумового контролю, в якому амплітудний метод застосовано на верхній частоті для визначення діаметру прутка, а фазовий метод на низькій частоті для визначення питомої електропровідності матеріалу.

Завданням курсового проекту є розробка комп’ютерної системи на основі метода вищіх гармонік для контролю зразків титану. Титан, його сплави та титанові вироби. На початку курсового проекту були викладені теоретичні матеріали з основною інформацією про методи, цілі і завдання структуроскопії та областях його застосування. Під час виконання дисертації було побудовано структурну схему, алгоритм роботи та розрахунок основних компонентів системи.Основною частною дисертації є дослідження структури титанових зразків за допомогою побудованої комп’ютерної системи.

Дана магістерська дисертація складається з вступу, 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Повний обсяг роботи склав 130 сторінок, містить 64 ілюстрації та 24 таблиці. Опрацьовано 54 джерела літератури.

Як результат роботи над магістерською дисертацію було розроблено функціональну схему та оптичній тракт тепловізійної системи з мультиспектральним комплексуванням зображення, розроблено 3 повноцінних програми та навчено нейронну мережу. Також було розроблено стартап-проект, для аналізу можливого комерційного використання розробленої системи.

Магістерська дисертація включає в себе перелік умовних позначень, вступ та 5 розділів, висновки та список використаної літератури. Повний обсяг складає 110 сторінка, з 42 ілюстраціями, 26 таблицями та 28 літературними джерелами.

Дана тема є актуальною оскільки необхідність в автоматизації різко росте в різних галузях. З розвитком новітніх технологій та обчислювальної техніки стало можливим вирішення багатьох питань в сферах автоматизації та оптимізації певних процесів, які стали виконуватись набагато швидше і якісніше.

Сторінка 1 із 10

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017