Положення про кафедру

Положення про кафедру приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра - це базовий структурний підрозділ університету, що провадить освітню, методичну та /або наукову діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи міжгалузевою групою спеціальностей. Кафедра створюється за умови, що до її складу входить не менше ніж п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.

Кафедра входить до складу факультету. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно­ технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти . Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням декана факультету.
У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, Правилами внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського та цим Положенням.
Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.

Повний текст

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017