Спеціальні розділи математики. Чисельні методи

Друк

applicationКредитний модуль належить до циклу загальної підготовки. Предмет кредитного мдулю: математичні методи моделювання технічних процесів та систем. Курс базується на знаннях, здобутих студентами під час вивчення розділів «Вищої математики», «Основ програмування» та інших дисциплін, які йому передують. Знання, уміння та досвід, отримані студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у подальшому засвоєнні дисциплін «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації», «Комп’ютерне проектування електронних схем» та ін.

 

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

Розподіл навчального часу, форми занять та семестрового контролю наведені у робочій програмі кредитного модуля.