applicationКафедра приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за освітньою програмою "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні".

Освітні програми

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2019р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2021р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2020р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) (вступ 2021р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2018р.) - освітня програма
 • програма "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2020р.) - освітня програма
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в прилодобудуванні"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) (вступ 2021р.) - освітня програма

 

Навчальні плани

 • Підготовка бакалаврів

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні" - завантажити (вступ 2021 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики" - завантажити (вступ 2020 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2019 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2018 року)

 • Підготовка магістрів професійного спрямування

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
завантажити (вступ 2021р.)

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики":
завантажити (вступ 2020р.)

 • Підготовка магістрів наукового спрямування

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні":
завантажити (вступ 2021р.)

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики":
завантажити (вступ 2020р.)

 

DSC 3060Тепловий НК грунтується на вимірюванні, моніторингу та аналізі температури об'єктів. Процес передачі теплової енергії, виділення або поглинання тепла в об'єкті призводить до того, що його температура змінюється щодо навколишнього середовища. Розподіл температури по поверхні об'єкта є основним параметром в тепловому методі, так як несе інформацію про особливості процесу теплопередачі, режим роботи об'єкта, його внутрішню структуру і наявність прихованих внутрішніх дефектів.

Активний метод теплового НК – передбачає нагрів об'єкта спеціальними зовнішніми джерелами енергії для створення теплових потоків в під час контролю. Застосовується для контролю деталей з композиційних матеріалів, об'єкти мистецтва, настінні фрески, лопаті вертольота і т.д.

Зміст та завдання дисципліни

umnk1Навчальна дисципліна складається з 4-х розділів. В першому розділі описані фізичні основи акустичних методів вимірювання і контролю. Другий розділ присвячений теорії електромеханічного перетворення та розрахункам п’єзоелектричних перетворювачів. В третьому розділі наводяться моделі акустичних трактів та основні формули для розрахунку. В четвертому розділі описані методи ультразвукового контролю.

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у подальшому при розрахунках та проектуванні ультразвукових систем для технічної та медичної діагностики, а також при експлуатації указаних систем.

umnk2Зміст та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей: розробки та розрахунків електронних трактів акустичних приладів та систем, розробки цифрових схем керування, розробки функціональних та принципових схем акустичних приладів і систем неруйнівного контролю, розробки методик проведення акустичного контролю в умовах виробництва.
Лекційний курс розрахований на поглиблене вивчення підходів та принципів до створення завершених зразків систем акустичного неруйнівного контролю.

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

Зміст та завдання дисципліни

programming1Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • використовувати сучасні методи і засоби проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації;
 • вивчення основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування;
 • вивчення прийомів складання алгоритму програми, запису його за допомогою алгоритмічної мови високого рівня, налагоджування програми на комп’ютері;
 • розробки програм з графічним інтерфейсом користувача;
 • застосування алгебри логіки (булевої алгебри) при розробці алгоритмів та програм;
 • розв'язання інженерних задач, що виникають при проектуванні та розробці систем автоматизації з допомогою засобів обчислювальної техніки.

applicationКредитний модуль належить до циклу загальної підготовки. Предмет кредитного мдулю: математичні методи моделювання технічних процесів та систем. Курс базується на знаннях, здобутих студентами під час вивчення розділів «Вищої математики», «Основ програмування» та інших дисциплін, які йому передують. Знання, уміння та досвід, отримані студентами під час вивчення кредитного модуля, використовуватимуться ними у подальшому засвоєнні дисциплін «Математичне моделювання та цифрова обробка інформації», «Комп’ютерне проектування електронних схем» та ін.

Цифрове моделювання

matmod2

дослідження об'єктів (явищ, процесів, пристроїв, систем тощо) за допомогою математичних моделей на ЕОМ. Комп'ютерні моделі стали звичайним інструментом математичного моделювання і застосовуються у фізиці, астрофізиці, механіці, хімії, біології, економіці, соціології, метеорології, інших науках і прикладних задачах в різних областях радіоелектроніки, машинобудування, автомобілебудування та ін. Комп'ютерні моделі використовують для отримання нових знань про об'єкт чи для наближеної оцінки поведінки систем, занадто складних для аналітичного дослідження.

emnkКурс "Електромагнітні методи неруйнівного контролю" (ЕМНК) базується на вивчення електричного та магнітного полів, основ вихрострумового методу НК. Курс ЕМНК розрахований на два семестри навчання. Складається з лекцій, практичних та лабораторних занять, а також курсової роботи наприкінці вивчення дисципліни. До кожного лабораторного та практичного заняття студент виконує домашнє завдання з певного розділу курсу. Для одержання заліку з виконаної лабораторної роботи студенту необхідно оформити протокол - звіт і відповісти на питання по суті її змісту.

В лекційній частині курсу викладається аналіз усталених перехідних процесів в колах з розподіленими параметрами, а також повна система рівнянь Максвела. Вивчаються розрахунки електростатичного і магнітостатичного полів, стаціонарного, квазістаціонарного та полів надвисокочастотного випрамінювання.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017