Кафедра приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського  здійснює підготовку фахівців за спеціалізацією "Комп'ютерно-інтегровані технології та системи неруйнівного контролю і діагностики".

Підготовка бакалаврів

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом 6.051003 Приладобудування (програма професійного спрямування "Прилади і системи неруйнівного контролю)" - завантажити (вступ 2015 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2016 року)

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики" - завантажити (вступ 2017 та 2018 років)

Підготовка магістрів професійної підготовки

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики":
завантажити (вступ 2017р.)
завантажити (вступ 2018р.)

Підготовка магістрів наукової підготовки

Навчальний план підготовки магістрів наукової підготовки денної форми навчання за спеціальністю 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології за спеціалізацією "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики":
завантажити (вступ 2017р.)
завантажити (вступ 2018р.)

Освітні програми

 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - освітньої програми
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр професійного спрямування) - освітньої програми
 • програма "Комп’ютерно-інтегровані системи та технології неруйнівного контролю і діагностики"
  другого (магістерського) рівня вищої освіти (магістр наукового спрямування) - освітньої програми

Зміст та завдання дисципліни

umnk1Навчальна дисципліна складається з 4-х розділів. В першому розділі описані фізичні основи акустичних методів вимірювання і контролю. Другий розділ присвячений теорії електромеханічного перетворення та розрахункам п’єзоелектричних перетворювачів. В третьому розділі наводяться моделі акустичних трактів та основні формули для розрахунку. В четвертому розділі описані методи ультразвукового контролю.

Знання, які отримують студенти при вивченні дисципліни, можуть використовуватися у подальшому при розрахунках та проектуванні ультразвукових систем для технічної та медичної діагностики, а також при експлуатації указаних систем.

KompProect.el.schem2Зміст та завдання дисципліни

Побудова сучасних комп’ютеризованих систем автоматизації, управління, неруйнівного контролю та діагностики неможлива без знання основ розробки їх функціональних та принципових схем. Для побудови таких схем використовують сучасні САПР, що значно полегшують розробку та відлагодження розроблюваних систем. Тому в навчанні майбутнього науковця дисципліна «Комп’ютерне проектування електронних схем» займає важливе місце.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: використання САПР електронних пристроїв на комп’ютері; розробки структурних, функціональних та принципових схем автоматизованих засобів неруйнівного контролю; проектування та розробки друкованих плат.

umnk2Зміст та завдання дисципліни

Метою викладання дисципліни є формування у студентів здатностей: розробки та розрахунків електронних трактів акустичних приладів та систем, розробки цифрових схем керування, розробки функціональних та принципових схем акустичних приладів і систем неруйнівного контролю, розробки методик проведення акустичного контролю в умовах виробництва.
Лекційний курс розрахований на поглиблене вивчення підходів та принципів до створення завершених зразків систем акустичного неруйнівного контролю.

Зміст та завдання дисципліни

programming1Метою дисципліни є формування у студентів здатностей:

 • використовувати сучасні методи і засоби проектування в розробці алгоритмічного та програмного забезпечення систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • застосовувати методи збирання, оброблення, збереження та подання вимірювальної інформації;
 • вивчення основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування;
 • вивчення прийомів складання алгоритму програми, запису його за допомогою алгоритмічної мови високого рівня, налагоджування програми на комп’ютері;
 • розробки програм з графічним інтерфейсом користувача;
 • застосування алгебри логіки (булевої алгебри) при розробці алгоритмів та програм;
 • розв'язання інженерних задач, що виникають при проектуванні та розробці систем автоматизації з допомогою засобів обчислювальної техніки.

Сторінка 1 із 2

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017