Pavlenko Zhanna

Павленко Жанна ОнисимівнаПавленко Жанна Онисимівна - старший викладач кафедри  приладів і систем неруйнівного контролю приладобудівного фаультету НТУУ «КПІ»,   має три освіти: закінчила з відзнакою приладобудівний факультет КПІ за спеціальністю -  «Прилади точної механіки»; інженер-механік; перекладач французської мови; музична освіта з класу скрипки. Загальний педагогічний стаж 40 років, в тому числі в НТУУ «КПІ» - 40 років.
Викладає такі навчальні дисципліни: Прикладна механіка, Проектування сканерів в система НК, Конструювання елементів приладів

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З 1983р. щорічно видавались різні методичні вказівки з курсу «Прикладна механіка»: до виконання лабораторних робіт (ч. 1 та ч.2), з різних розділів дисципліни та курсового проектування, для самостійної роботи студентів тощо.
На теперішній час згідно нових програм та вимог часу з грифом «НТУУ «КПІ» видано:
2007р.- «Методичні вказівки до самостійної роботи студентів;
2010р. – «Методичні вказівки до курсового проектування з курсу «Прикладна механіка»;
2011р. - «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Прикладна механіка»;
2012р. -  «Методичні вказівки до виконання ДКР з курсу «Прикладна механіка»;
2012р. - «Методичні вказівки до виконання МКР з курсу «Прикладна механіка»;
2013р. -  «Методичні вказівки до виконання РГР з курсу «Проектування сканерів в системах НК»,
2014р. - Методичні вказівки до виконання ДКР з КМ « Опір матеріалів»      курсу «Прикладна механіка»;
2014р. - «Методичні вказівки до виконання МКР з КМ « Опір матеріалів»          курсу «Прикладна механіка»;
2014р. - «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (Ч.1 та Ч.2) з курсу   «Конструювання елементів приладів»;

З урахуванням методичних вимог розроблені навчальні та робочі навчальні програми кредитних модулей дисциплін «Прикладна механіка», «Конструювання елементів приладів»  та «Проектування сканерів в системах НК»; описи кредитних модулів дисциплін, крітерії РСО до модулів,  методичні вказівки до проведення практичних занять; комплекти тестових питань з різних розділів дисциплін; контрольні питання  з дисциплін.

НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РОБОТА

В 2014 -15 роках за власною ініціативою провадиться дослідницька робота  «Дослідження механічних пристроїв та сканерів систем неруйнівного контролю» , зареєстрована за № 0114U001170; дата -14.01.2014р.
За 2013/14 рр. здійснювалось керівництво науковою роботою студентів  за результатами якої було зроблено 5 доповідей на студентських,  в тому числі міжнародних конференціях.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Використання перетворення гілберта для отримання додаткових інформативних ознак при імпульсному імпедансному контролі композиційних матеріалів
Проблематика. Стаття присвячена проблемі підвищення інформативності акустичного імпедансного методу неруйнівного контролю, який є одним із найбільш розповсюджених методів, що використовуються в авіації при контролі панелей зі стільниковим заповнювачем і багатошарових конструкцій, виконаних із композиційних матеріалів. Мета дослідження. Отримання додаткових інформативних ознак для імпульсного імпедансного методу контролю, які б підвищили достовірність контролю стану композиційних матеріалів. Методика реалізації. Для досягнення поставленої мети було експериментально отримано на тестовому зразку сигнали перетворювача від дефектної та бездефектної областей. Використання перетворення Гілберта дало змогу визначити фазові характеристики цих сигналів і провести їх демодуляцію з метою виділення низькочастотної обвідної для аналізу її форми. Результати дослідження. Отримано інформативні параметри, такі як миттєва частота сигналу, інтеграл фазової характеристики на вибраному інтервалі та інтеграл різниці фазових характеристик сигналів. Для порівняння якості виявлення дефекту з використанням вибраних параметрів було проведено оцінку достовірності результату контролю для фрагмента виробу з композиційного матеріалу. Висновки. Запропоновані інформативні параметри, які характеризують ступінь відмінності фазових характеристик, дають можливість підвищити загальну достовірність контролю композиційних матеріалів імпульсним імпедансним методом.Ключові слова: імпедансний метод контролю; перетворення Гілберта.
--// Наукові вісті НТУУ "КПІ", №1, Київ ,2016, с.117-123

Влияние субъективного фактора на достоверность результатов неразрушающего контроля
В статье рассмотрен вопрос влияния субъективных факторов на достоверность  результатов контроля при применении наиболее распространенных методов НК. Проанализированы сами факторы, рассмотрены  мероприятия по их минимизации; на основе практической деятельности отдела контроля качества ООО «ЮТЕМ» сделаны выводы о перспективности  внедрения в процесс контроля  системотехнических и методологических мероприятий.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017