Лабораторні роботи входять до складу кредитного модулю дисципліни «Теплові методи неруйнівного контролю». Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час лекційних занять з даного кредитного модуля, а також застосування методів розрахунків, що вивчаються в рамках практичних занять. Метою виконання лабораторних робіт є закріплення, поглиблення та систематизування знань, одержаних студентами, а також формування у студентів вміння проводити навчально-наукові дослідження, інженерні розрахунки, формування навичок творчої роботи, опанування загальними та спеціальними методами сучасних наукових досліджень.

Наведені методичні вказівки є допоміжним матеріалом для вивчення курсу «Теплові методи неруйнівного контролю» та виконання розрахунково – графічної роботи з розрахунку окремих параметрів тепловізорів з оптико-механічним скануванням.
У методичних вказівках надано теоретичні відомості про закони розповсюдження інфрачервоного випромінювання і наведено приклади розрахунку окремих його характеристик, а також наведено приклад розрахунку таких параметрів тепловізійної системи як максимальна дальність виявлення об’єкта та температурна чутливість.

Основні завдання циклу лабораторних занять полягають у закріпленні на практиці теоретичних знань, отриманих студентами під час лекційних занять з даного кредитного модуля, а також застосування методів розрахунків, що вивчаються в рамках практичних занять.

Магнітний неруйнівний контроль: Навчальний посібник / Ю.В. Куц, А.Г. Протасов, В.К. Цапенко, В.С. Єременко, Ю.Ю. Лисенко, К: НТУУ "КПІ". – 2012. – 139 c.

Викладено фізичні основи магнітного контролю - одного з важливих методів неруйнівного контролю. Розглянуто і систематизовано загальні відомості про магнітний неруйнівний контроль, фізичні основи магнітної дефектоскопії, конструкції ферозондів та їх основні характеристики, методи магнітної товщинометрії, прилади для контролю структури і механічних властивостей виробів з феромагнітних матеріалів. Наведена значна кількість прикладів з розрахунками та ілюстративним матеріалом, що сприяє поглибленому розумінню принципів та методів магнітного неруйнівного контролю.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “Прилади та системи неруйнівного контролю”. Може бути корисним для аспірантів та інженерів-розробників нових засобів неруйнівного контролю.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю “Прилади та системи неруйнівного контролю”. Може бути корисним для аспірантів та інженерів-розробників нових засобів неруйнівного контролю.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017