Даний дипломний проект складається з 68 сторінок, 35 ілюстрацій, 54 формул, 12 літературних джерел. Ключові слова: Вимір вологості, Оптипчний вологомір, Оптичні методи НК, Вологомір.

В дипломному проекті було проведено дослідження різних методів контролю вологості тканин. Складено структурну та функціональну схеми. На основі креслеників було також розроблено принципіальну схему.  В результаті дослідження було обрано метод проходження випромінювання, що пройшло через ОК для подальших досліджень та розробки приладу.

Завданням бакалаврського проекту є проектування пристрою для вимірювання товщини ультразвуковим методом. Об’єктом контролю являється корпус судна. На початку бакалаврської роботи були викладені теоретичні матеріали з основною інформацією про методи, цілі і завдання ультразвукової товщинометрії та областях його застосування. Основною частиною роботи являється розрахунок ультразвукового тракту перетворювача та додаткових параметрів необхідних для конструювання приладу.  Результати обчислення дали можливість визначитись із структурою схеми та конструкцією перетворювача, а також підібрати необхідні елементи з яких потім був зіставлений прилад.

Даний дипломний проект складається з 65 сторінок, 29 ілюстрацій, 19 формул, 10 літературних джерел.  Ключові слова: вихрострумовий контроль, вихрострумовий перетворювач, цифрова обробка сигналу, DDS синтезатор частоти

В дипломному проекті було проведено дослідження різних способів вихрострумового контролю феромагнітних матеріалів.   В результаті дослідження була розроблеоа структурна та функціональна схеми дефектоскопу, в основі вимірювання якого лежать DDS синтезатори частоти. Для більш детального вивчення принципу роботи було розроблено та досліджено модель типового синтезатора у LabView, з метою максимального наближення до реального алгоритму роботи.

Дипломний проект складається з 58 сторінок, 29 ілюстрацій, 41 формули, 34 літературних джерел. Ключові слова: електростатика, електростатичне поле, вимірювання електростатичного поля, флюксометр, ротаційний метод, динамічний метод, статичний метод.

Впродовж дипломного проекту було розглянуто і проаналізовано існуючі методи та засоби вимірювання електростатичного поля. Було розраховано час за який різні методи вимірюють електростатичне поле, та висвітлено різницю між цими методами. Також було спроектовано пристрій на базі динамічного(ротаційного) методу з покращеннями його параметрів, а саме розмірів, роботи від батарейки і додавання елементу для передачі даних в цифровому вигляді на віддалені ПК, для подальшої обробки, збереження та візуалізації у вигляді графіків. Також було створено мікросхему та обрано сучасні елементи для неї. Зроблено висновки щодо доцільності вимірювання електростатичного поля в різних галузях.

Даний дипломний проект складається з 56 сторінок, 24 ілюстрацій, 5 формул, 12 літературних джерел. Ключові слова: вихрострумовий контроль, параметричний перетворювач, цифрова обробка сигналу, метод вищих гармонік

В дипломному проекті було проведено дослідження різних методів контролю феромагнітних матеріалів. Складено структурну та функціональну схеми. На основі креслеників було також розроблено принципіальну схему та друковану плату приладу. На основі виконаних розрахунків була змодельована система в ПЗ «Comsol Multiphysics». В результаті дослідження було обрано метод вищих гармонік та складання експериментальної установки для подальших досліджень та розробки приладу.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017