Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного з розділів та загальних висновків, списку використаних джерел, додатків і має 81 сторінок основного тексту, 41 рисунку, 5 таблиць, 5 сторінок додатків, список використаних джерел з 21 найменувань. Загальний обсяг роботи 95 сторінок.
Досліджено та створено систему для контролю об’єктів, які знаходяться в русі за допомогою багато частотного методу сканування на базі фазованої антенної решітки, яка забезпечить підвищення швидкості та достовірності контролю. Проведено розрахунок параметрів ФАР, які б дозволили зменшити розміри матриці перетворювача.
Об’єкт дослідження – ультразвуковий тракт на базі ультразвукових фазованих антенних решіток.
Предмет дослідження – багаточастотний метод сканування ОК на базі фазованих антенних решіток.
Ключові слова: фазована антенна решітка, багаточастотний метод контролю, ультразвуковий контроль, об’єкт контролю.

Керівник  доц. Баженов В.Г.

Завантажити

Для вирішення поставлених завдань в ході роботи над магістерською дисертацією було створено мобільний вихрострумовий дефектоскоп з бездротовою системою передачі даних. Проведено ряд досліджень з вихрострумовою системою, були зроблені тести та заміри, що дозволило покращити програмну частину вихрострумового дефектоскопу.
Були розглянуті різноманітні технології для передачі даних.
В ході вивчення матеріалів, праць та досліджень, створено алгоритм для системи яка передає данні до сервера, така технологія дозволяє створювати мережу з сенсорів або приладів які будуть працювати в одній системі але не будуть мати спільної аналогової частини, навість створювати мультисистемні комплекси контролю.
Бездротові технології в приладобудуванні, а саме в дефектоскопії, дозволяються створювати максимально комфортні системи, які позбавлені шумів за завад що виникають при проходженні аналогового сигналу кабелем, при використанні бездротових технологій інформація передається тільки в цифровому вигляді. Дані з сервера можна обробляти різноманітними методами та засобами.

Керівник  доц. Петрик В.Ф.

Завантажити

Магістерська дисертація складається із вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і має 86 сторінок основного тексту, 11 рисунків, 5 таблиць, список використаних джерел з 18 найменувань на 3 сторінках.
Об’єкт дослідження – ємнісний метод контролю вологості текстильних матеріалів.
Предмет дослідження – ємнісний прилад контролю вологості текстильних матеріалів.
Метою магістерської дисертації є розробка методів і засобів вимірювань електричних параметрів текстильних матеріалів для оцінювання їх вологості.
Робота присвячена питанню контролю вологості текстильних матеріалів в процесі виробництва та розробці макету приладу для контролю вологості тканин. Запропоновано використання ємнісного методу, який можливо достатньо легко реалізувати на текстильному виробництві.

Керівник проф. Маєвський С.М.

Завантажити

Сторінка 6 із 6

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017