В даній магістерській дисертації досліджено можливості впровадження  бездротової передачі даних за стандартом GSM у неруйнівному контролі, що дає можливість легко адаптуватись до нових об'єктів контролю та різних класів задач.
У роботі було наведено можливі методи неруйнівного контролю та обгрунтовано вибір ультразвукового методу НК. Розглянуто основні види бездротової передачі даних і наведено їх переваги та недоліки.
Розроблено та описано функціональну схему. Описано часові діаграми та послідовність роботи дефектоскопа. Проведено розрахунок п’єзоперетворювача. Результатом даних розрахунків є визначення основних геометричних параметрів датчика, роздільної здатності  і товщину просвітлюючого шару.
Розроблено принципову схему приладу, розраховано параметри основних вузлів. Промодельовані окремі частини електричної схеми та проведений порівняльний аналіз отриманих даних та зроблені висновки.
Також обгрутовано вибір методу передачі даних та описано створений експериментальний макет GSM-модулю.

Ключові слова: автоматизація контролю, ультразвукова система бездротового контролю, використання бездротових технологій в дефектоскопії.

Керівник доц. Петрик В.Ф.

Завантажити

В даній магістерській роботі розроблено акустичний дефектоскоп з телеметричною системою зв’язку проведені експериментальні дослідження на визначення похибок, що має легку адаптованість до нових об'єктів контролю та різних класів задач. Дана робота складається з семи розділів та містить 87 рисунків, 7 таблиць, 1 креслення, 2 схеми та 8 графічний матеріал.
В розділі «Огляд технологій БПД» наведено основні фізичні властивості радіочастотному діапазоні, приведений аналіз типів телеметричних типів зв’язку, зроблені висновки та обґрунтування вибору безпровідної технології Bluetooth.
В розділі «Розробка функціональної схеми» було розроблено та описано функціональної схеми. Описано часові діаграми та послідовність роботи дефектоскопа. Проведено розрахунок п’єзоперетворювача. Результатом даних розрахунків є визначення основних геометричних параметрів датчика, роздільної здатності, товщину просвітлюючого шару.
Розроблено принципову схему приладу, розраховано параметри основних вузлів. Розроблена система відповідає усім поставленим вимогам. Промодельовані окремі частини електричної схеми та проведений порівняльний аналіз отриманих даних та зроблені висновки.
В розділі «Дослідження дефектоскопу» проведено експериментальні дослідження похибки дефектоскопу при різній товщині тестового зразка та при різних дефектах і різних глибинах залягання.
При дослідженні Bluetooth було виявлено, що ця безпровідна технологія повністю задовольняє поставленим вимогам
Таким чином розроблено ультразвуковий дефектоскоп з телеметричною системою зв’язку та проведено дослідження та порівняння з еталонним дефектоскопом
.КЛЮЧОВІ СЛОВА: ARM, автоматизація контролю, ультразвукова система бездротового контролю, використання бездротових технологій в дефектоскопії.

Керівник  доц. Протасов А.Г.

Завантажити

Обсяг роботи – 76 сторінок, кількість ілюстрацій – 25, кількість таблиць – 1, кількість додатків – 1, кількість літературних джерел – 43.
Актуальність теми. Як правило, проведення контролю передбачає ручну працю, при цьому людина тривалий час здійснює монотонну роботу, що впливає на її стомлюваність і зниження ефективності роботи в цілому. Тому актуальним є вирішення проблем, пов'язаних з конструюванням інформаційно-вимірювальних і управляючих систем мобільного робота, і з формуванням більш повних і адекватних моделей цих систем, для покращення ефективності процедури контролю.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – розробити алгоритм керування та навігації автономним мобільним роботом, що пересувається по заданій траєкторії по поверхні матеріалу для зняття показань датчика.
- Огляд літературних джерел. Проведення патентного пошуку за темою дисертації.
- Аналіз існуючих автономних роботів та алгоритмів їх керування.
- Розробка спеціалізованого програмного забезпечення для реалізації обраного алгоритму.
- Розробка прототипу мобільного робота.
- Проведення експерименту та аналіз результатів.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес керування автономним мобільним роботом.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є методи та алгоритми навігації мобільного робота.
Методи дослідження. Базуються на використанні методів технічної діагностики та неруйнівного контролю; теорії вимірювань; методів обробки сигналів; комп’ютерного та математичного моделювання; методи теорії автоматичного керування.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано оригінальний алгоритм керування та навігації автономного мобільного робота; суміщення
методів неруйнівного контролю та методів автоматичного керування та навігації мобільним роботом.
Практичне значення одержаних результатів. Програмно реалізовані алгоритми автоматизованого керування мобільним роботом.
Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при розробці систем неруйнівного контролю, які знайдуть застосування для дефектоскопії в різних промислових галузях.
Публікації. Результати досліджень за напрямом дисертації опубліковані у виданнях:
- Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», м. Київ, 2016р;
Ключові слова: неруйнівний контроль, мобільний робот, навігація, автоматичне керування, побудова карти місцевості.

Керівник  доц. Галаган Р.М.

Завантажити

Обсяг роботи – 104 сторінки, кількість ілюстрацій – 43, кількість таблиць – 2, кількість додатків – 3, кількість літературних джерел – 44.
Актуальність теми. Існуючі системи неруйнівного контролю не дозволяють вирішувати задачу класифікації в автоматичному режимі, що знижує їх ефективність, і не дозволяють швидко вносити в пам'ять системи інформацію про нові дефекти, не дозволяють розширювати власну базу знань без перерахунку всіх параметрів системи розпізнавання. Такі операції вимагають додаткових часових та обчислювальних витрат, знижують швидкодію та ефективність роботи всієї системи. Тому актуальним є питання розробки адаптивної системи акустичного НК.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження - знайти універсальний підхід до розробки структури автоматизованої системи цифрової обробки сигналів приладів акустичного контролю із застосуванням штучних нейронних мереж, що вирішуватиме завдання розпізнавання і класифікації дефектів та підвищуватиме інформативність та продуктивність контролю у порівнянні з традиційними методами.
- Аналіз існуючих методів обробки сигналів без застосування нейронних мереж та виявлення їх основних недоліків.
- Огляд та вибір типу нейронних мереж, що можуть бути застосовані для обробки сигналів при ультразвуковому неруйнівному контролі.
- Побудова моделі нейронної мережі для експериментального визначення її оптимальної структури та можливостей.
- Застосування отриманої моделі для обробки сигналів реального дефектоскопу з метою визначення та класифікації дефектів. Аналіз отриманих даних та оцінка ефективності.
Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес прийняття рішення про технічний стан композиційних матеріалів за результатами акустичного контролю.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є методи та алгоритми класифікації технічного стану об’єктів з використанням нейромережевих технологій.
Методи дослідження. Базуються на використанні методів технічної діагностики та неруйнівного контролю; теорії вимірювань; методів обробки сигналів; комп’ютерного та математичного моделювання; методи теорії штучних нейронних мереж.
Наукова новизна одержаних результатів. Запропоновано оригінальну методику розпізнавання образів дефектів при використанні низькочастотних методів неруйнівного контролю, що дозволяє підвищити адаптивність та автоматизувати процедуру обробки сигналів дефектоскопів.
Практичне значення одержаних результатів. Програмно реалізовані алгоритми автоматизованого визначення образів дефектів з використанням штучних нейронних мереж.
Результати дисертаційної роботи можуть бути використані при розробці акустичних систем неруйнівного контролю, які знайдуть застосування для акустичної дефектоскопії в різних промислових галузях.
Публікації. Результати досліджень за напрямом дисертації опубліковані у виданнях:
- Збірник тез доповідей XV Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», м.Київ, 2016р;
- Збірник тез доповідей VIІ н.-п. конференції студентів та аспірантів «Погляд у майбутнє приладобудування», м.Київ, 2015р;
- Материалы 7-й Международной студенческой научно-технической конференции «Новые направления развития приборостроения», г. Минск, 2014г;
- Збірник тез доповідей 4-тої науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання», м. Івано-Франківськ, 2013р.
Ключові слова: неруйнівний контроль, акустичний контроль, метод вільних коливань, нейронні мережі, класифікація образів

Керівник  доц. Галаган Р.М.

Завантажити

В даній роботі розглянуто мобільний ультразвуковий дефектоскоп, що має легку адаптованість до нових об'єктів контролю та різних класів задач. Дана робота складається з восьми розділів та містить 86 рисунків, 7 таблиць, 1 схему, 1 друковану плату та 5 графічних матеріалів. В розділі «Актуальність теми» та «Вступ» наведено становлення сучасної дефектоскопії, її проблеми та цілі.
В «Огляді аналогічних рішень» розглянуто сучасні товщиноміри та дефектоскопи, які дозволяють проводити ультразвуковий контроль об’єктів з обмеженим доступом. В розділі «Опис розроблюваного дефектоскопу» розглянуто основне обладнання дефектоскопу, його технічні характеристики, будову системи обробки та візуалізації інформації. Також проведено порівняльний аналіз відносних похибок.
В розділах «Розробка електричної схеми» наведені основні вузли та мікросхеми, що використовувалися для побудові макетного зразка. В розділі «Опис експериментального зразка» наводиться опис розробленого дефектоскопа, сфера його застосування, принцип його роботи, специфікації, особливості та умови експлуатації. В розділі «Середовище розробки Keil uVision» наводиться опис середовища для розробки програмного продукту для мікропроцесорів, також наведені приклади оформлення коду програми. В розділі «Експериментальна частина» наведено хід тестування розробленого дефектоскопу. Проаналізовані отримані результати.
Таким чином, в ході виконання дипломної роботи проведено аналіз побудованого мобільного ультразвукового дефектоскопу, розроблено схему електричну принципову та друковану плату, на базі якої створено дефектоскоп. Розроблена система відповідає усім поставленим вимогам.

Керівник  доц. Петрик В.Ф.

Завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017