Дана магістерська дисертація складається з 86 сторінок, 26 рисунків, 22 таблиць та 22 джерел за переліком посилань.

У дисертації розглянуті основні технічні характеристики трактора Joon Deere 8430. Проаналізовано його систему подачі палива та зроблено розрахунок витрати. Запропоновано схему контролю витрати палива. Визначення витрат пропонується здійснювати за рахунок визначення різниці між об’ємом  подачі та об’ємом повернення палива. Ця схема є оптимальною і не вимагає додаткового втручання в паливну систему. Оскільки діаметр трубки подачі палива всього      лише 10 мм, то  була запропонована конструкція витратоміру. Вона є моноблочною, тобто п’єзоперетворювачі змонтовані в трубі стаціонарно.

Здійснено моделювання руху потоку палива в запропонованій конструкції витратоміру в програмному середовищі SolidWorks Flow Simulation.  В ході дослідження конструкцію було двічі змінено та удосконалено. В результаті ми досягли того, що лінійна залежність зміни швидкості та зміни різниці фази зберігається.

Магістерська дисертація складається зі вступу та 5 розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 73 сторінок, в тому числі 41 ілюстрація, 22 таблиці та 19 літературних джерел.

Актуальність даної теми полягає в тому, що кількість людей, які потребують реабілітації значно зросла останнім часом, у зв’язку з АТО на сході України. Відомі закордонні пристрої для пасивного відновлення гомілковостопного суглоба, але їхнім основним недоліком є висока ціна, а в нашій країні товари даного профілю не виробляються, через це багато людей, що потребують реабілітації не можуть дозволити собі дороге обладнання. Відомі патенти для активної розробки гомілковостопного суглоба, але їхнім основним недоліком те, що вони не підходять для відновлення іммобілізованої кінцівки. Тому пропонується створити реабілітаційний прилад, використавши в якості джерела рушійної сили сервопривід. Основною перевагою має стати ціна за рахунок використання більш дешевих серійних компонентів.

Мета даного дослідження полягає у розробці реабілітаційного приладу призначеного для примусового відтворення плантарного/тильного згинання стопи, також приведення/відведення. Створення програми керування є другим етапом проведеного дослідження.

Дана магістерська дисертація складається з 82 сторінки, 50 ілюстрацій, 35 таблиць та 24 літературних посилань.

В даній дисертації розглянуті особливості використання ортогональних методів вимірювання параметрів сигналів при проектуванні вихрострумових дефектоскопів   на базі мікроконтролерів. Аналізується запропонована авторами нова структура дефектоскопа, яка складається з одного вимірювального каналу, та реалізує ортогональний метод вимірювання, має дуже мале енергоспоживання, малі габарити і відповідну вартість. Проведені  експериментальні дослідження запропонованої структури вихрострумового дефектоскопу на спеціальному експериментальному макеті, де за допомогою високоточного синтезатора сигналів SDG102, фірми SIGLENT, проводилась імітація можливих дефектів які можуть призводити як до зміни фази так і амплітуди вимірювального сигналу, що підтвердило високі метрологічні можливості цієї структури.

Актуальність теми

Поява нових матеріалів, призначених для збільшення міцності та надійності виробів за зменшених матеріальних витрат обумовлює необхідність удосконалення існуючих та розроблення нових методів і засобів їх неруйнівного контролю. Зокрема, одним з таких методів є метод TOFD. Отримані в результаті дифракції сигнали характеризуються малою амплітудою, що вимагає застосування спеціальних методів їх виявлення та аналізу.

Нові матеріали, наприклад композитні, мають специфічні характеристики, до яких відноситься велике загасання звуку в матеріалі. Розроблення ефективних методів та засобів їх контролю також вимагає застосування удосконалених методів виявлення та аналізу сигналів за низького відношення сигнал/шум.

В магістерській дисертації було проведено дослідження кореляційного методу локацій акустичних сигналів.
Об’єм магістерського дослідження складає 82 сторінки, вона включає 57 рисунків, 1 таблицю, 49 літературних джерел, 2 додатки.
Ключові слова: взаємна кореляційна функція, акустична хвиля, аудіозапис пострілу, джерело сигналів.
Об’єктом дослідження даної магістерської дисертації є процес розповсюдження акустичних хвиль при пострілі. Предметом дослідження є методи та засоби підвищення чутливості визначення координат джерел імпульсних шумоподібних акустичних сигналів.
Магістерська дисертація складається з вступу, восьми розділів і висновків.
У вступі описуються цілі і задачі розробки. Перший розділ присвячений розгляду основних методів визначення координат джерел сигналів, обґрунтуванню вибору методу, розгляду існуючих пристроїв та розробці структурної схеми. Другий розділ присвячений опису актуальності теми дослідження. Третій розділ присвячений розгляду методів і підходів до детектування і розпізнавання аудіоподій різних типів. Четвертий розділ присвячений розрахунковій частині. П’ятий розділ присвячений розробці структурної та функціональної схем, часових діаграм роботи та алгоритму роботи пристрою. В шостому розділі проводиться моделювання розрахунку затримки за допомогою взаємної кореляційної функції. Сьомий розділ присвячений підбору елементної бази. Восьмий розділ присвячений розрахунку похибок.
В висновках наведені результати дослідження та розглянуті основні можливості для подальших досліджень.

Керівник доц. Баженов В.Г.

Завантажити

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017