Магістерська дисертація складається зі вступу та 6 розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 89 сторінок, в тому числі 41 ілюстрація, 26 таблиць та 25 літературних джерел.

Актуальність даної теми полягає в тому, що автоматизація виробництва спрощує процес контролю, а також може замінити деякі процеси виробництва. Відомі закордонні роботи-маніпулятори мають значний недолік – високу ціну, а в нашій країні роботи-маніпулятори схожого або такого самого типу не виготовляються. Через це, автоматизація вітчизняного виробництва та подальшого контролю виготовлених виробів є високовартісною та не кожен виробник або компанія можуть собі дозволити використання робота-маніпулятора. Тому пропонується створити модель робота-маніпулятора для підготовки спеціалістів, які в майбутньому програмуватимуть таких роботів-маніпуляторів на роботу. Через високу ціну промислових роботів-маніпуляторів їх наявність у вищих закладах освіти є неможливою, тому пропонується надрукувати спроектовану подібну його модель за допомогою 3D-принтера та використавши в якості джерела рушійної сили сервопривід та крокові двигуни.

Магістерська дисертація містить 82 листа, 27 рисунків, 27 таблиць, 18 джерел за переліком посилань.

У дисертації розглянуто питання контролю теплообмінних трубок парогенераторів АЕС. Внутрішній діаметр теплообмінних трубок всього лиш 16 мм, контроль експлуатаційний, що зумовлює необхідність мініатюрності датчика та можливість доступу до ОК тільки з середини. Запропоновано функціональну схему та алгоритм роботи згідно вимог до системи. Новизною роботи є запропонована ідея комбінувати амплітудний і фазовий методи обробки сигналів від вихрострумового датчика з метою підвищення вірогідності виявлення сигналів дефектів.

Також в проекті запропоновано датчик для здійснення контролю ¬ представлено збиральне креслення. Проведено відповідні моделювання для підтвердження актуальності запропонованого методу обробки, зокрема для підвищення точності для методу з використанням фазової обробки, де пропонується використовувати R-статистику.

Актуальність теми

В даний час особливо велика увага приділяється питанням автоматизації процесів вимірювального контролю параметрів виробів, оскільки, рівень автоматизації в значній мірі визначає економічні витрати та якість управління різними технологічними процесами. При створенні сучасних вимірювальних систем необхідно орієнтуватися на використання спеціалізованих приладів, що в свою чергу, вносить певні додаткові труднощі при проектуванні автоматизованих пристроїв контролю багатьох параметрів виробів.

У ряді виробництв необхідно контролювати однорідність електрофізичних властивостей провідних матеріалів у виробах складних форм. Неоднорідність провідного матеріалу найчастіше визначається наявністю дефектів, які виникають в процесі виготовлення при порушенні технології виробництва. Для виявлених дефектів важливо знати як обсяг, так і їх орієнтацію в просторі (локальні або витягнуті уздовж осі або радіусу). Відбраковування виробів з виявленими дефектами проводиться за розміром виявленої неоднорідності контрольованого матеріалу вироби.

Дана магістерська дисертація складається з 90 сторінок, 40 ілюстрацій, 25 таблиць та 18 літературних посилань.

В магістерській дисертації було проведено дослідження можливостей побудови ультразвукової системи для контролю кісток передпліччя. Було запропоновано систему, яка включає в себе шість лінійних антенних решіток, активні групи лінійних антенних решіток можуть використовуватись як фазовані антенні решітки.

Досліджені можливі схеми прозвучування в системі. Запропоновані два режими роботи системи, перший це визначення наявності тріщини, другий знаходження розміру зміщення. В результаті дослідження було виявлено, що найбільш ефективним є дзеркально тіньовий метод, але це значно ускладнює алгоритм роботи системи, а саме потребує початкового налаштування. Також у даній системі для підвищення достовірності та швидкодії контролю при похилому введені променю пропонується випромінювання в двох напрямках одночасно на різних частотах. Проаналізована сучасна елемента база, яка задовольняє поставленим вимогам системи за допомогою широкополосних композитних датчиків.

Магістерська дисертація складається зі вступу та 5-ти розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 97 сторінок, в тому числі 32 ілюстрації, 28 таблиць, 15 літературних джерел та 4 додатки.

Актуальність теми: Температуру дуже часто використовують в якості інформаційного параметра для діагностування промислового обладнання, вона характеризує стан цього обладнання. Особливе значення температура має і під час контролю технологічних процесів. Точність дотримання температурного режиму часто визначає не тільки якість виробу, але й стратегічно важливі можливості використання його для конкретних цілей. Серед найбільш поширених приладів, які використовують для вимірювання температури, можна назвати пірометри, що дозволяють отримати значення цього параметра безконтактно в заданій точці. У деяких випадках при діагностуванні промислового обладнання буває недостатньо знати температуру в контрольних точках. Часто виникає потреба в отриманні повної термограми об'єкта. Для цих цілей може бути використаний такий прилад, як тепловізор, який дозволяє візуалізувати розподіл температури на поверхні об'єкта. Однак, в порівнянні з пірометром, тепловізор є складним і, відповідно, дорогим приладом, який не завжди виправдовує свою вартість.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017