Дисертація має обсяг 80 сторінок, основна частина складається зі вступу, п’яти розділів, містить 29 рисунків, 25 таблиць, 4 додатки та 13 джерел літератури.

Мета дослідження - дослідити можливість використання     нейронних мереж для прийняття рішень при імпульсному імпедансному контролі.

Об’єкт дослідження – методи машинного навчання для  виявлення дефектів при імпульсному     імпедансному контролі композиційних     матеріалів.
Предмет дослідження - процес прийняття рішень на основі аналізу інформативних параметрів первинного     перетворювача акустичного імпульсного імпедансного дефектоскопу.

В перших двох розділах дисертації проведено аналітичний огляд існуючих методів контролю композитів, основних дефектів в них та описані існуючі прилади та системи, що реалізують даний метод. В пояснювальній записці розглянуті фізичні основи імпедансного методу контролю.

В подальших розділах розкривається процес формування масиву вхідних даних для дослідження, розробки та тестування нейронної мережі, наведені графіки залежностей похибок від параметрів нейронної мережі. Для дослідження здатності нейронної мережі до навчання на підготовлених даних та подальшої класифікації ділянки виробу за ознакою наявності або відсутності дефекту було проведено створення та тестування нейронної мережі за допомогою бібліотеки Keras на базі мови програмування Python, яке підтвердило доцільність використання даного методу обробки інформації в імпедансному контролі композиційних матеріалів.

Керівник доц. Суслов Є.Ф.

Повний текст дисертації (.pdf)

Повний перелік магістерських дисертацій

Дисертація має обсяг 80 сторінок, основна частина складається зі вступу, п’яти розділів, містить 29 рисунків, 25 таблиць, 4 додатки та 13 джерел літератури.

Мета дослідження - дослідити можливість використання нейронних мереж для прийняття рішень при імпульсному імпедансному контролі.

Об’єкт дослідженняметоди машинного навчання для  виявлення дефектів при імпульсному       імпедансному контролі композиційних матеріалів.

Предмет дослідження - процес прийняття рішень на основі аналізу інформативних параметрів первинного        перетворювача акустичного імпульсного імпедансного дефектоскопу.

В перших двох розділах дисертації проведено аналітичний огляд існуючих методів контролю композитів, основних дефектів в них та описані існуючі прилади та системи, що реалізують даний метод. В пояснювальній записці розглянуті фізичні основи імпедансного методу контролю.

В подальших розділах розкривається процес формування масиву вхідних даних для дослідження, розробки та тестування нейронної мережі, наведені графіки залежностей похибок від параметрів нейронної мережі. Для дослідження здатності нейронної мережі до навчання на підготовлених даних та подальшої класифікації ділянки виробу за ознакою наявності або відсутності дефекту було проведено створення та тестування нейронної мережі за допомогою бібліотеки Keras на базі мови програмування Python, яке підтвердило доцільність використання даного методу обробки інформації в імпедансному контролі композиційних матеріалів.

Актуальність теми

В даний час особливо велика увага приділяється питанням автоматизації процесів вимірювального контролю параметрів виробів, оскільки, рівень автоматизації в значній мірі визначає економічні витрати та якість управління різними технологічними процесами. При створенні сучасних вимірювальних систем необхідно орієнтуватися на використання спеціалізованих приладів, що в свою чергу, вносить певні додаткові труднощі при проектуванні автоматизованих пристроїв контролю багатьох параметрів виробів.

У ряді виробництв необхідно контролювати однорідність електрофізичних властивостей провідних матеріалів у виробах складних форм. Неоднорідність провідного матеріалу найчастіше визначається наявністю дефектів, які виникають в процесі виготовлення при порушенні технології виробництва. Для виявлених дефектів важливо знати як обсяг, так і їх орієнтацію в просторі (локальні або витягнуті уздовж осі або радіусу). Відбраковування виробів з виявленими дефектами проводиться за розміром виявленої неоднорідності контрольованого матеріалу вироби.

Дана магістерська дисертація складається з 90 сторінок, 40 ілюстрацій, 25 таблиць та 18 літературних посилань.

В магістерській дисертації було проведено дослідження можливостей побудови ультразвукової системи для контролю кісток передпліччя. Було запропоновано систему, яка включає в себе шість лінійних антенних решіток, активні групи лінійних антенних решіток можуть використовуватись як фазовані антенні решітки.

Досліджені можливі схеми прозвучування в системі. Запропоновані два режими роботи системи, перший це визначення наявності тріщини, другий знаходження розміру зміщення. В результаті дослідження було виявлено, що найбільш ефективним є дзеркально тіньовий метод, але це значно ускладнює алгоритм роботи системи, а саме потребує початкового налаштування. Також у даній системі для підвищення достовірності та швидкодії контролю при похилому введені променю пропонується випромінювання в двох напрямках одночасно на різних частотах. Проаналізована сучасна елемента база, яка задовольняє поставленим вимогам системи за допомогою широкополосних композитних датчиків.

Магістерська дисертація складається зі вступу та 5-ти розділів, висновку та списку використаної літератури. Повний обсяг складає 97 сторінок, в тому числі 32 ілюстрації, 28 таблиць, 15 літературних джерел та 4 додатки.

Актуальність теми: Температуру дуже часто використовують в якості інформаційного параметра для діагностування промислового обладнання, вона характеризує стан цього обладнання. Особливе значення температура має і під час контролю технологічних процесів. Точність дотримання температурного режиму часто визначає не тільки якість виробу, але й стратегічно важливі можливості використання його для конкретних цілей. Серед найбільш поширених приладів, які використовують для вимірювання температури, можна назвати пірометри, що дозволяють отримати значення цього параметра безконтактно в заданій точці. У деяких випадках при діагностуванні промислового обладнання буває недостатньо знати температуру в контрольних точках. Часто виникає потреба в отриманні повної термограми об'єкта. Для цих цілей може бути використаний такий прилад, як тепловізор, який дозволяє візуалізувати розподіл температури на поверхні об'єкта. Однак, в порівнянні з пірометром, тепловізор є складним і, відповідно, дорогим приладом, який не завжди виправдовує свою вартість.

Дана магістерська дисертація складається з 86 сторінок, 26 рисунків, 22 таблиць та 22 джерел за переліком посилань.

У дисертації розглянуті основні технічні характеристики трактора Joon Deere 8430. Проаналізовано його систему подачі палива та зроблено розрахунок витрати. Запропоновано схему контролю витрати палива. Визначення витрат пропонується здійснювати за рахунок визначення різниці між об’ємом  подачі та об’ємом повернення палива. Ця схема є оптимальною і не вимагає додаткового втручання в паливну систему. Оскільки діаметр трубки подачі палива всього      лише 10 мм, то  була запропонована конструкція витратоміру. Вона є моноблочною, тобто п’єзоперетворювачі змонтовані в трубі стаціонарно.

Здійснено моделювання руху потоку палива в запропонованій конструкції витратоміру в програмному середовищі SolidWorks Flow Simulation.  В ході дослідження конструкцію було двічі змінено та удосконалено. В результаті ми досягли того, що лінійна залежність зміни швидкості та зміни різниці фази зберігається.

Сторінка 1 із 4

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017