Куц Юрій Васильович

Куц Юрій ВасильовичКуц Юрій Васильович - доктор технічних наук, професор, фахівець у галузі інфор­маційно-вимірювальних систем. Закінінчив Київський політехнічний інститут (1975), де від 1977 й працював: 1992–1999 – доц. каф. приладів і систем неруйнівівного конт­ролю. У період з 1999 по 2015 – працював у Національному авіаційному університуті (м.Київ): від 2004 – зав. кафедри інформаційно-вимірювальних систем. З 2015 і по теперішній час працює на посаді професора кафедри приладів і систем неруйнівного контролю КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наукові дослідження: фазометрія, статист. оброблення ре­зультатів наук. вимірювань, фазові інфор­маційно-вимірювальних системи, магнітні та вихнострумові методи неруйнівного контролю.
Викладає курси: Електромагнітні методи неруйнівного контролю, Технічні і медичні системи

Сторінка викладача в системі "Інтелект"

НАУКОВІ ПРАЦІ:

Використання мультидиференціального перетворювача в імпульсному вихрострумовому неруйнівному контролі
Стаття присвячена дослідженню мультидиференціального ВСП в імпульсному та гармонічному режимах збудження, аналізу інформаційних сигналів згідно запропонованої методики оброблення і представленню інформації шляхом порівняння двох режимів збудження.
--// Зб. доповідей конфер. "НК в контексті асоційованого членства України в ЄС – NDT-UA 2017", Люблін, Польща: УТ НКТД. – Люблін, 2017 – С. 58-64

Проектування засобів електромагнітного неруйнівного контролю
В питаннях створення засобів електромагнітного неруйнівного контролю (ЕМНК) накопичено значний досвід, але і сьогодні формування та уточнення підходів до проектування засобів ЕМНК лишається актуальним. Цьому сприяє зростання рівня складності завдань контролю та уведення в сферу експлуатації нових конструкційних матеріалів, постійне удосконалення елементної бази та створення нових інфомаційновимірювальних технологій. В кожному окремому випадку специфіка геометрії та умов експлуатації об’єктів контролю (ОК), фізико-хімічні властивості матеріалу ОК, мета та завдання контролю перетворюють задачу проектування на унікальну інженерну розробку.
Загальні питання обґрунтування структур електронних систем різного призначення розглядались в [1]. В роботі [2] порушувались окремі питання проектування систем аналізу сигналів у неруйнівному контролі. У даній статті автори, спираючись на багатолітній досвід роботи на кафедрі приладів та систем неруйнівного контролю Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» поставили як мету визначити основні принципи та особливості проектування засобів ЕМНК, які необхідно враховувати під час підготовки фахівців з неруйнівного контролю (НК)
--// Зб. доповідей конфер. "НК в контексті асоційованого членства України в ЄС – NDT-UA 2017", Люблін, Польща: УТ НКТД. – Люблін, 2017 – С. 43-49

Импульсная Вихретоковая Дефектоскопия
The article is devoted to the development of an experimental model of the information-diagnostic system of eddy current flaw detection and analysis of its work. A technique for processing experimental data and presenting the results obtained is considered. It is shown that the use of eddy current flaw detection with transducer pulsed excitation mode in combination with digital processing of information signals based on the discrete Hilbert transform can substantially supplement the known eddy current method of NDT by analyzing such signal parameters as the frequency of natural oscillations, peak amplitude value, signal decrement. The proposed technique for processing the signals of an eddy current transducer has been tested using the example of processing the eddy current flaw detection signals in problems of testing an aluminum plate with cracks of different depths.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2017 – №216. – С. 114-117.

Using Multidifferential Transducer for Pulsed Eddy Current Object Inspection
In this article is considered of experimental results of using the multidifferential type of a transducer at two excitation mode - pulsed and harmonic. The research was carried out on the plates-type samples made of steel and aluminium alloy which had artificial defects like crack. It has been described the analysis procedure signals informative parameters from multidifferential type transducer. The signal amplitude, decrement and frequency of natural oscillations have been used as informative parameters of the transducer signal at the pulsed mode of excitation. The research of multidifferential type of the transducer at harmonic excitation mode was carried out on the frequency which was equivalent to natural oscillations frequency at the pulsed mode of excitation. It is given the experimental results of evaluation of the electric conductivity and cracks depth influence to signal informative parameters. The general character of dependencies of the signal amplitude, decrement and frequency at pulsed mode excitation of the transducer from crack depth in testing samples are found. Also, sensitivities of the signals informative parameters of multidifferential type transducer at both excitation modes to crack depth variation have been defined.
--// Сonf. proceed. of UKRCON-2017, May 29 – June 02 2017, Kyiv, Ukraine – Kyiv, 2017. – pp.826 - 829

Analysis of an Eddy-Current Transducer with Impulsive Excitation in the Nondestructive Testing of Cylindrical Objects
We study the possibility of application the eddy-current method with impulsive excitation for the monitoring of the diameter and electric conductivity of cylindrical objects. For the processing of informative signals of a transducer, it is proposed to use the Hilbert transformation and a condition for the narrow- and wide-band “eddy-current transducer–tested object” systems, which would enable us to specify the spectral composition of the signals in the stage of design of the eddy-current devices.
--// Materials Science – 2016. – vol. 52, no. 3. - pp 431–437

Застосування імпульсної вихрострумової дефектоскопії для моніторингу технічного стану великогабаритних об’єктів
Висока ефективність та надійність отримуваних результатів вихрострумового неруйнівного контролю (ВCНК) сприяє його широкому застосуванню у різних галузях науки і техніки для розв‘язання задач дефектоскопії, контролю якості матеріалів і виробів, моніторингу характеристик об'єктів контролю (ОК) різного призначення. На сьогодні до актуальних задач ВСНК відносять вдосконалення вихрострумових перетворювачів (ВСП) [1], способів збудження вихрових струмів в ОК, розроблення нових методів опрацювання інформаційних сигналів ВСП [2].
--// Збірник матеріалів 8-ї Національної науково-технічної конференції «НК та технічна діагностика - UkrNDT-2016" / Київ: УТ НКТД, 22-24 листопада 2016. – С. 174-178.

Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі
В статті розглянуто застосування імпульсного режиму збудження накладних вихрострумових перетворювачів з метою розширення функціональних можливостей вихрострумового неруйнівного контролю. Наведено модель вихрострумового перетворювача в імпульсному режимі збудження вихрових струмів та проаналізовано процес формування реакції системи «вихрострумовий перетворювач – об’єкт контролю» у вигляді загасаючого гармонічного коливання. Представлено методику оброблення сигналу перетворювача та визначення амплітудних і фазових характеристик цього сигналу на основі його дискретного перетворення Гільберта, обговорені можливості статистичного опрацювання отриманих характеристик та використання їх для оцінювання фізико-механічних параметрів об’єкта контролю. Можливості імпульсного вихрострумового неруйнівного контролю проілюстровано на задачах контролю виробів з різних матеріалів та їх діелектричних покриттів, зокрема встановлено зв’язок загасання та частоти сигналу перетворювача від товщини покриття та матеріалу об’єкта контролю. Подано експериментальні результати оцінювання товщини діелектричного покриття на магнітній основі та електропровідності матеріалу зразків. Проаналізовано вплив зміни глибини тріщини в об’єкті контролю на інформативні параметри інформаційного сигналу накладного ВСП. Встановлено загальний характер залежності декременту та частоти сигналів накладного вихрострумового перетворювача в імпульсному режимі збудження від товщини діелектричного покриття та глибини тріщини в об’єкті контролю.
--// Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – Київ, 2016. – Вип. 51. – С. 58–63

Мобильный вихретоковый дефектоскоп с беспроводной системой передачи данных
This article has described the direction in the development of the modern flaw detection - wireless connection. Wireless connectivity between the measuring sensors and processing unit increases the reliability of testing and decreases the decision-making time. It increases stability of devices under adverse environmental conditions and allows for simplifying executing operation in any position. The article includes the descriptions of the advantages of the GSM channel and justification of existing standards for particular non-destructive testing tasks and conditions.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 43–45.

Применение методов статистической фазометрии в неразрушающем контроле
The article summarizes the authors’ experience on the application of statistical phase meter methods in NDT. The general methodological basis of these methods is the Hilbert transformation in conjunction with statistical analysis of signal’s phase characteristic. Examples of the use of a discrete signal phase characteristics and based on them sample circular mean, sample circular variance, sample circular median and etс in acoustic and eddy current NDT are discussed. This allows you to expand the possibilities of the known NDT methods through the use of new information parameters and characteristics of cyclic signals.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2016 – №187. – С. 38–42.

Анализ вихретокового преобразователя с импульсным возбуждением при контроле цилиндрических объектов
Исследована возможность применения вихретокового метода с импульсным возбуждением для контроля диаметра электропроводного цилиндрического объекта. Для обработки информативных сигналов преобразователя предложены преобразование Гильберта и условие для узко- и широкополосной системы “вихретоковый преобразователь–объект контроля”, что позволит на этапе проектирования прибора вихретокового контроля задавать спектральный состав сигналов.
// Фізико-хімічна механіка матеріалів: міжнар. наук.-техн. журн. / Нац. акад. наук України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г. В. Карпенка – Львів, 2016. – Том 52, №3. – С. 120–126

Improvement of the Eddy Current Method of Non-Destructive Testing with Pulsed Mode Excitation
This article is devoted to application of the pulsed mode excitation for eddy current sensor to widen of functional capabilities of the eddy current nondestructive testing. It is presented the sensor simulator which operates in the pulsed mode excitation of eddy currents and the process that generates a response from the “sensor - object” system in the form of damped harmonic oscillations. It is described the method for the sensor signal processing and determination of its amplitude and phase parameters using the Hilbert discrete transformation. It is discussed the statistical treatment of received results and use them for evaluation of testing object physical- mechanical properties. The possibilities of the pulsed eddy current nondestructive testing is showed in the solution of problems for products testing that have various shape and material, in particular relation between sensor’s signal frequency and its damping from a coating thickness and object diameter. It is given the experimental results of thickness evaluation of the dielectric coating on magnetic basis. The proposed method was applied to determine of the cylindrical object diameter and material electroconductivity. It is found general character of sensor signal damping and frequency in pulsed mode excitation dependence from dielectric coating thickness and the object diameter.
// The e-Journal of Nondestructive Testing. – 2016. – № 7, Vol. 21.

Імпульсний вихрострумовий контроль товщини діелектричного покриття на магнітній основі
В статті розглядається проста і ефективна альтернатива традиційному вихрострумовому методу неруйнівного контролю з гармонічним збудженням – імпульсний вихрострумовий метод контролю. Можливості застосування цього методу показані на прикладі контролю товщини діелектричного покриття на електропровідній основі. Метою роботи є аналіз системи контролю товщини покриття перетворювачем в режимі імпульсного збудження. Наведено методику оброблення інформаційного сигналу - відгуку системи «ВСП - ОК» на збуджуючий імпульсний сигнал, яка грунтується на використанні перетворення Гільберта. Наведено експериментальні результати оцінки товщини покриття. В якості інформативних параметрів сигналу перетворювача, розглянуто використання частоти та загасання коливань інформаційного сигналу. Встановлено загальний характер залежності цих параметрів від товщини діелектричного покриття.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2015. - Вип. 49. - С. 68–74.

Pulsed Eddy Current Non-Destructive Testing of the Coating Thicknessof the Coating Thickness
Usually the procedure of eddy current non-destructive testing includes harmonic excitation of the object and then evaluation of the received signal amplitude and phase. This article is devoted to pulse eddy current nondestructive testing which is a simple and effective alternative. It is discussed the use of pulsed eddy current testing for thickness evaluation of the non-magnetic coating which is placed on the low magnetic basis. It is described the method of information signal processing which is based on the Hilbert transform. This method makes it possible to obtained a response from fronts of the exciting pulse signal for the system "sensor - object". The experimental results of coating thickness evaluation are given. The frequency and attenuation of a signal which looks like a damped sinusoid are used as informative parameters. It was found a general nature of the dependence these parameters from the coating thickness.
// The e-Journal of Nondestructive Testing. – 2014. – № 12, Vol. 19.

Исследование импульсной вихретоковой системы контроля диэлектрических покрытий
This article describes the use of eddy current NDT method with pulse excitation mode for testing the coating thickness of workpiece made of aluminum, bronze and steel. The algorithm was used for analysis of informative signals and it included determining Hilbert images of these signals to find their amplitude and phase characteristics. The experimental results are shown and the general nature relation of the informative signals parameters on the dielectric coating thickness are discussed.
// Ж-л «Научные известия на НТСМ». - Созополь, Болгария, 2014. – №150. – С. 28–30.

Экспериментальное исследование вихретоковой системы контроля крупногабаритных изделий
Целью работы является разработка и анализ экспериментального макета беспроводной системы ВТНК, реализующей различные режимы контроля и различные методы обработки и отображения информации.
// Ж-л «Научные известия на НТСМ». - Созополь, Болгария, 2013. – №139. – С. 72–74.

Імпульсний вихрострумовий контроль об’єктів циліндричної форми
Більшість методів вихрострумового неруйнівного контролю базується на використанні гармонічних сигналів і аналізі їх параметрів та характеристик (амплітуди та фази) після взаємодії з об’єктом контролю. Імпульсний метод може суттєво доповнити можливості традиційних методів вихрострумового контролю аналізом інших параметрів сигналів - частоти, дисперсії фази та декременту сигналу. Внесений сигнал прохідного вихрострумового перетворювача формувався як реакція системи «Вихрострумовий перетворювач – об’єкт контролю» на фронт збуджуючого сигналу.
У статті розглядаються особливості імпульсного режиму вихрострумового контролю об’єктів циліндричної форми. Наведені результати експериментальних досліджень наборів циліндричних зразків різного діаметру з алюмінію та бронзи. Приведено отримані залежності інформативних параметрів сигналів вихрострумового перетворювача від діаметру об’єкта контролю та електропровідності його матеріалу. Напрям подальших досліджень пов’язаний із підвищенням точності оцінки параметрів інформативних сигналів при імпульсному режимі роботи накладних перетворювачів.
--// Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування. - 2013. - Вип. 45. - С. 69–75.

Применение преобразования Гильберта для анализа сигналов вихретоковой дефектоскопии
В даной статье анализируется возможность применения преобразования Гильберта для анализа информационных характеристик сигналов вихретоковой дефектоскопии с целью обнаружения и измерения амплитудных и фазовых характеристик при их одновременной и ограниченной во времени модуляции, вызванной влиянием дефекта.
--// Ж-л «Научные известия на НТС машиностроения», Созополь, Болгария. – 2011 – №121. – С. 22–24.

ПСНК КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017